This post was originally published on Coding Glamour.

Wanneer je een hybride website hebt, waarin zowel MVC als Webforms gebruikt worden; een niet ongewoon scenario wanneer je website constant in development is; kan het gebeuren dat je veelgebruikte controls (zoals bijvoorbeeld een 'Login' control) in Webforms schrijft omdat je ze dan voor allebei de architecturen kan gebruiken.

Vandaar het 'ViewRenderer' control, een CustomControl dat MVC Views kan renderen in Webforms controls. Syntax?

<Mvc:ViewControl runat="server" ViewName="~/Views/Shared/Login.ascx"/>
Views renderen
Om dit te bouwen, moeten we de output van de view kunnen renderen naar een string; die we vervolgens weer kunnen neerzetten op de Webforms pagina. In MVC 1 is hier een probleem omdat de 'HtmlHelper.RenderPartial' naar de HttpContext schrijft. Hier is omheen te werken:

/// <summary>
/// See http://www.klopfenstein.net/lorenz.aspx/render-partial-view-to-string-in-asp-net-mvc
/// based on http://stackoverflow.com/questions/483091/render-a-view-as-a-string
/// </summary>
public static class RenderPartialViewHelper
{
  /// <summary>Renders a view to string.</summary>
  public static string RenderViewToString(this Controller controller,
                      string viewName, object viewData)
  {
    //Create memory writer 
    var sb = new StringBuilder();
    var memWriter = new StringWriter(sb);
    // Set some defaults
    controller.ControllerContext = new ControllerContext();
    controller.ControllerContext.Controller = controller;
    controller.ControllerContext.RouteData.Values.Add("controller", controller.GetType().Name.Replace("Controller", ""));
    //Create fake http context to render the view 
    var fakeResponse = new HttpResponse(memWriter);
    var fakeContext = new HttpContext(HttpContext.Current.Request, fakeResponse);
    var fakeControllerContext = new ControllerContext(
      new HttpContextWrapper(fakeContext),
      controller.ControllerContext.RouteData,
      controller.ControllerContext.Controller);
    // store current context, and set fake one
    var oldContext = HttpContext.Current;
    HttpContext.Current = fakeContext;
    //Use HtmlHelper to render partial view to fake context 
    var html = new HtmlHelper(new ViewContext(fakeControllerContext,
      new FakeView(), viewDataDictionary, new TempDataDictionary()),
      new ViewPage());
    html.RenderPartial(viewName, viewData, viewDataDictionary);
    //Restore context 
    HttpContext.Current = oldContext;
    //Flush memory and return output 
    memWriter.Flush();
    return sb.ToString();
  }
  /// <summary>Fake IView implementation used to instantiate an HtmlHelper.</summary>
  public class FakeView : IView
  {
    public void Render(ViewContext viewContext, System.IO.TextWriter writer)
    {
      throw new NotImplementedException();
    }
  }
}

Voor MVC 2 is de syntax iets anders, omdat je hier zelf een TextWriter kan definiëren waarheen geschreven wordt:

public static class RenderPartialViewHelper
{
  /// <summary>Renders a view to string.</summary>
  public static string RenderViewToString(this Controller controller,
                      string viewName, object viewData)
  {
    //Create memory writer 
    var sb = new StringBuilder();
    var memWriter = new StringWriter(sb);
    // Set some defaults
    controller.ControllerContext = new ControllerContext();
    controller.ControllerContext.Controller = controller;
    controller.ControllerContext.RouteData.Values.Add("controller", controller.GetType().Name.Replace("Controller", ""));
    //Create fake http context to render the view 
    var fakeResponse = new HttpResponse(memWriter);
    var fakeContext = new HttpContext(HttpContext.Current.Request, fakeResponse);
    var fakeControllerContext = new ControllerContext(
      new HttpContextWrapper(fakeContext),
      controller.ControllerContext.RouteData,
      controller.ControllerContext.Controller);
    using (MemoryStream ms = new MemoryStream())
    {
      using (TextWriter tw = new StreamWriter(ms))
      {
        //Use HtmlHelper to render partial view to fake context 
        var html = new HtmlHelper(new ViewContext(fakeControllerContext,
                             new FakeView(), viewDataDictionary, new TempDataDictionary(), tw),
                     new ViewPage());
        html.RenderPartial(viewName, viewData, viewDataDictionary);
        tw.Flush();
        ms.Seek(0, SeekOrigin.Begin);
        using (StreamReader sr = new StreamReader(ms))
        {
          return sr.ReadToEnd();
        }
      }
    }
  }
  /// <summary>Fake IView implementation used to instantiate an HtmlHelper.</summary>
  public class FakeView : IView
  {
    public void Render(ViewContext viewContext, System.IO.TextWriter writer)
    {
      throw new NotImplementedException();
    }
  }
}


Custom Control
Om de bovenstaande code te gebruiken, moeten we een wrapper maken op basis van een CompositeControl; zodat we deze kunnen toevoegen in een Webforms pagina:

  public class MvcViewControl : CompositeControl
  {
    public string ViewName { get; set; }
    public object ViewModel { get; set; } 
    private string RenderedData
    {
      get { return ViewState[this.UniqueID + ".renderedData"] as string; }
      set { ViewState[this.UniqueID + ".renderedData"] = value; }
    }
    public MvcViewControl()
    {
      base.EnableViewState = true;
    }
    public override void RenderBeginTag(System.Web.UI.HtmlTextWriter writer)
    {
      // geen begin tag
    }
    public override void RenderEndTag(System.Web.UI.HtmlTextWriter writer)
    {
      // ook niet
    }
    protected override void CreateChildControls()
    {
      if (RenderedData == null)
        RenderedData = new BaseController().RenderViewToString(ViewName, ViewModel);
      this.Controls.Add(new Literal()
               {
                 Text = RenderedData
               });
    }
  }


Gebruik
Het control kan eenvoudig worden gebruikt door eerst de namespace waarin je je control hebt toegevoegd te referencen, en deze vervolgens als normaal control te gebruiken:

<%@ Register Assembly="Funda.Web.Common.MvcWrapper" Namespace="Funda.Web.Common.MvcWrapper.CustomControls" TagPrefix="mvc" %>

<mvc:MvcViewControl runat="server" ViewName="~/views/shared/login.ascx" ID="Login"/>


Model
Wanneer je view een Model nodig hebt, dan kan je deze toevoegen in de codebehind.

protected void Page_Init(object sender, EventArgs e)
{
  Login.ViewControl = new LoginModel("Jan Jongboom");
}


Done. Je kunt nu al je common controls gewoon schrijven in MVC.