This post was originally published on Coding Glamour.

De standaard validatie in MVC 2 gaat er vanuit dat je werkt met 'Validation messages' achter je tekstvelden, en een 'Validation summary' bovenaan je scherm. Dit werkt snel en out-of-the box, inclusief javascript validatie via jQuery Validate, en ook server side wanneer er geen javascript beschikbaar is (pic via).
http://100procentjan.nl/tweakers/validationsummary.jpg
Maar... wat als je UX-afdeling dit spuuglelijk vindt? Vandaar dat we bovenstaande gaan transformeren naar:
http://100procentjan.nl/tweakers/validationnew.png Zo veel mogelijk standaard
Om ervoor te zorgen dat we zo min mogelijk werk doen, conformeren we aan het model dat MVC afdwingt met annotations op je velden:

  [Required(ErrorMessage = "\"Naam\" is verplicht maar niet ingevoerd")]
  [DisplayName("Naam")]
  public string Naam { get; set; }

Wanneer we nu in de view hier een textbox voor tekenen krijgen we er extra gratis validatie bij:

<%= Html.TextBoxFor(m => m.Naam) %>

Punt is alleen dat onze classes voor niet geldige velden niet op de textbox zitten maar op een veld eromheen:

<!-- valide veld -->
<span class="input-wrap">
  <input type="text" />
</span>
<!-- niet valide veld -->
<span class="input-wrap input-error">
  <input type="text" />
</span>


HTML Helper voor de wrapper
De wrapper om het veld heen kunnen we uiteraard ook genereren, en daarbij meteen de metadata over de correctheid van het veld meenemen. Dat kan door middel van iets als:

<%= Html.WrapperFor (m => m.Naam) %>
  <%= Html.TextBoxFor (m => m.Naam %>
<%= Html.EndWrapper %>

Maar dat is vrij foutgevoelig! Tijd voor een trucje met 'IDisposable':

<% using (Html.BeginInputWrapperFor (m => m.Naam)) { %>
  <%= Html.TextBoxFor (m => m.Naam %>
<% }

We kunnen nu in de constructor van het wrapper element de begin tag schrijven, en in de 'Dispose' de eindtag.

public static class HtmlHelperExtender
{
  public static MvcInputWrapper BeginInputWrapperFor<TModel, TProperty>(this HtmlHelper<TModel> htmlHelper, Expression<Func<TModel, TProperty>> expression)
  {
    // al deze metadata helpers zitten standaard in MVC!
    return new MvcInputWrapper(htmlHelper, ModelMetadata.FromLambdaExpression<TModel, TProperty>(expression, htmlHelper.ViewData), ExpressionHelper.GetExpressionText(expression));
  }
}
// class zelf
public class MvcInputWrapper : IDisposable
{
  // cache tagbuilder en textwriter
  private readonly TagBuilder _builder;
  private readonly TextWriter _writer;
  // ctor
  public MvcInputWrapper(HtmlHelper htmlHelper, ModelMetadata modelMetadata, string expression)
  {
    // controleer of het veld valide is
    ModelState state;
    bool isValid = true;
    var fullHtmlFieldName = htmlHelper.ViewContext.ViewData.TemplateInfo.GetFullHtmlFieldName(expression);
    if (htmlHelper.ViewData.ModelState.TryGetValue(fullHtmlFieldName, out state) && (state.Errors.Count > 0))
    {
      isValid = false;
    }
    // cache de writer
    _writer = htmlHelper.ViewContext.Writer;
    // maak een tagbuilder aan
    _builder = new TagBuilder("span");
    _builder.AddCssClass("input-wrap");
    // als niet valid? voeg de error class toe
    if(!isValid) _builder.AddCssClass("input-error");
    // schrijf begin tag
    _writer.Write(_builder.ToString(TagRenderMode.StartTag));
  }
  public void Dispose()
  {
    // schrijf eind tag
    _writer.Write(_builder.ToString(TagRenderMode.EndTag));
  }
}


Validation summary
Bovenaan moet ook nog een validation summary komen te staan. Ook hier kunnen we weer handig gebruik maken van de ModelState functies die beschikbaar zijn in de HtmlHelpers:

// in je view
// <%= Html.ValidationSummaryFunda %>
public static string ValidationSummaryFunda<TModel>(this HtmlHelper<TModel> htmlHelper)
{
  // zet client validation aan, zodat we dat niet handmatig hoeven te doen
  htmlHelper.EnableClientValidation();
  var modelState = htmlHelper.ViewData.ModelState;
  
  // als het model valid is, dan sowieso return ""
  if (modelState.IsValid) return "";
  // pak alle error messages
  var errorMessages = modelState.Values.Where(v => v.Errors.Any()).SelectMany(v => v.Errors).Select(v=>v.ErrorMessage);
  // en bepaal aan de hand van het aantal messages de uiteindelijke foutmelding
  MvcHtmlString errorString;
  if(errorMessages.Count() == 1)
  {
    errorString = MvcHtmlString.Create(string.Format("<strong>{0}.</strong> Vul het rode veld aan.", errorMessages.First()));
  }
  else
  {
    errorString = MvcHtmlString.Create("<strong>Meerdere velden zijn niet correct ingevoerd.</strong> Vul de rode velden aan.");
  }
  // bouw de tag
  var builder = new TagBuilder("p");
  builder.AddCssClass("notify-error");
  builder.InnerHtml = errorString.ToString();
  // en render
  return builder.ToString(TagRenderMode.Normal);
}


Validatie in de controller
Om te zorgen dat de error-messages ook daadwerkelijk te zien worden wanneer je submit zal je nog een check moeten toevoegen in je action:

[HttpGet]
public ViewResult Contact(SoortAanbod aanbod, ObjectdetailPagina tab, long id)
{
  // dit is de GET logica om het formulier te tonen
  var model = new ObjectsClient().GetContact(aanbod, tab, id);
  return View(Enum.GetName(tab.GetType(), tab), model);
}
[HttpPost]
public ActionResult Contact(SoortAanbod aanbod, ObjectdetailPagina tab, long id, ObjectContactModel model)
{
  // na POST
  // als modelstate niet valid
  if (!ModelState.IsValid)
  {
    // doe de GET actie. ModelState blijft hier geldig, dus je raakt je validatie-info niet kwijt
    return Contact(aanbod, tab, id);
  }
  // handel normaal af
  var url = new ObjectsClient().SaveContact(id, model, tab);
  return Redirect(url);
}


Client side validatie
Dit werkt prima, maar alleen server-side. Voor client-side validatie laat ik de volgende keer zien hoe je eenvoudig ASP.NET MVC 2 kan koppelen aan een (eigen) validatie-framework in javascript.